Polityka prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

PUH „ŻUROWSKI” z siedzibą w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 96, 75-736 Koszalin, (adres do korespondencji), jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje Klienta, że jego dane osobowe ( imię i nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu, adres korespondencyjny, mail), będą przetwarzane przez niego w celu wykonania niniejszej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwanie wykorzystane będą do poprawnego wykonania usługi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO) oraz  wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez PUH ”Żurowski” pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na  podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy.

Okres, przez który dane osobowe, będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione  powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem ochrony danych adres mail. wlodek.zurowski@gmail.com lub poprzez kontakt z PUH „ŻUROWSKI” (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Klient oświadcza, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie przez PUH ”ŻUROWSKI”, jako Administratora, danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania  umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z poz zmianami (Dz.U. 2016, poz. 922), w związku i w celu jej wykonania.
 2. Został poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, w związku z wykonaniem postanowień umowy, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
 3. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z  Administratorem – Dostawcą, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w  celu jej wykonania.
 4. Wyraża zgodę na wystawianie przez PUH ŻUROWSKI faktur dokumentów rozliczeniowych, duplikatów tych faktur oraz  ich korekt w formie elektronicznej iakceptuje że faktury mogą być wystawiane przez PUH ŻUROWSKI w postaci pliku zapisanego w  formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail.
 5. Klient zobowiązuje się do przyjmowania faktur o których  mowa w pkt.4 w formie papierowej przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur droga elektroniczną.
 6. Jest świadomy , że niniejsza akceptacja może zostać cofnięta a wówczas PUH ŻUROWSKI traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o  cofnięciu akceptacji.